Quy định của RM Investment Bank Ltd

RM Investment Bank Ltd là thành viên của Tập đoàn RoboMarkets, đã hoạt động từ năm 2013.

FSA Labuan

RM Investment Bank Ltd. được cấp phép bởi Dịch vụ Tài chính Labuan để thực hiện kinh doanh ngân hàng đầu tư. Giấy phép Số 210138BI.

FSA Labuan (Cơ quan quản lý Dịch vụ Tài chính) là cơ quan quản lý tài chính Labuan (Malaysia), được thành lập vào ngày 15/02/1996 theo Đạo luật về Cơ quan quản lý Dịch vụ Tài chính Labuan năm 1996. FSA Labuan chịu trách nhiệm vận hành và quản lý Trung tâm Kinh doanh và Tài chính Quốc tế Labuan (IBFC Labuan).

Mục tiêu chính của FSA Labuan là cấp phép và quản lý hoạt động của các công ty hoạt động theo IBFC Labuan, cũng như giám sát sự tuân thủ của các tổ chức này với các tiêu chuẩn nội bộ và quốc tế được thông qua bởi đơn vị quản lý.

Ngoài ra, cơ quan quản lý này còn là thành viên của các tổ chức quốc tế khác nhau, chẳng hạn như Nhóm Châu Á/Thái Bình Dương về Chống Rửa tiền (APG)Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế (IOSCO).

Website của cơ quan quản lý: Cơ quan quản lý Dịch vụ Tài chính Labuan